KONCEPCJA PRACY

14 września 2018

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)

Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658) Ustawa. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156,ze zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz, U. z 2012 r. poz. 997 ze zm.)

Statut Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.)

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym , i otwartym na nowe doświadczenia. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Naszą działalność opisuje cytat:

„Nie musimy robić rzeczy wielkich – wystarczą rzeczy małe czynione z wielką miłością”

 WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stworzona jest szansę na miarę jego możliwości . Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola .

 

O NAS

Placówka zlokalizowana jest w centrum naszej miejscowości. Mieści się w wolnostojącym, dużym, jednopiętrowym, adaptowanym na potrzeby przedszkola, budynku. Odgrodzony od ulicy zielenią. Ogród przedszkolny jest duży zielony oraz jest wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie okolice przedszkola. Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane .W przedszkolu funkcjonują 3 grupy, zróżnicowane wiekowo (dzieci 3,4,5 i 6 letnie), Przedszkole zatrudnia 11 pracowników, w tym 6 nauczycieli (w tym dyrektor , katecheta).

 

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 3 sale dydaktyczne (wyposażonych w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy). Ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu. Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik przyrodniczy, kącik czytelniczy itp.

 

WARUNKI PRACY

Nasze przedszkole jest kolorowe. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Niestety nie ma dużej sali do zabaw i zajęć ruchowych. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

CELE OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z ZAŁĄCZNIKA DO NADZORU PEDAGOGICZNEGO

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 3. Procesy zachodzące w przedszkolu
 4. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 5. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 4. Zarządzanie przedszkolem
 5. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę aktywności,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób. Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

 

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

ROLA NAUCZYCIELA

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie. Nauczyciele każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.. Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘC NAUCZYCIELI

Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora

Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci,
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • analizę wytworów dziecięcych,
 • obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami,
 • lustrację sal, tablic, wystawek prac,
 • arkuszy ocen pracy nauczycieli,
 • arkuszy samooceny,
 • analizy dokumentacji pedagogicznej i innych dokumentów.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA

* Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych.

* Samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań.

* Wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także wyszydzać i szykanować innych,

* Posiada umiejętności oceniania siebie i innych bez krytykowania.

* Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić.

* Wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie,

* Zna siebie – własne możliwości, swoją wartość, indywidualne uzdolnienia.

* Wierzy w siebie – umie pokonywać trudne sytuacje.

* Potrafili nazywać uczucia towarzyszące mu w różnych sytuacjach oraz radzić sobie z uczuciami negatywnymi.

* Rozumie uczucia innych.

* Jest swobodny w relacjach z dorosłymi i umie bronić własnych racji i słuchać ze zrozumieniem innych.

* Ma poczucie partnerstwa, równego i sprawiedliwego traktowania siebie nawzajem

* Dotrzymuje zawieranych umów.

* Jest wrażliwy i tolerancyjny.

* Potrafili współdziałać i współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu.

* Wie, jakiej jest narodowości

* Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

ZASADY, METODY PRACY

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę. Do metod tych należą m.in.:

 • Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
 • Opowieść ruchowa
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona-program ćwiczeń ruchowych , graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się
 • Metoda Dobrego Startu- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania – alfabet piosenek – śpiewane literki – wierszyki do rysowania
 • Relaksacja
 • Techniki parateatralne
 • Bajkoterapia
 • Zabawy paluszkowe
 • Burza mózgów – metoda aktywizująca , pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

Nauczyciele realizować będą w poszczególnych grupach wiekowych

Program Adaptacyjny – mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola

 

Cele adaptacji

 • Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola
 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole
 • Nawiązanie kontaktu z rodzicami celu ułatwienia dalszej współpracy
 • Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci
 • Poznanie się i integracja rodziców między sobą

 

Pomoc dziecku w adaptacji

 • Wcześniejsze przyzwyczajenie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami,
 • Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,
 • Oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,
 • Cykl wizyt w przedszkolu – wspólne zabawy, spacery,
 • Zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,
 • Spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,
 • Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,
 • Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej zdrowej reakcji na nową sytuację (nie należy dziecka zawstydzać),
 • Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola,
 • Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie placówki: festyny, uroczystości z okazji Dnia Dziecka.

Pomoc rodzicom

 • Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w różnych sytuacjach na terenie przedszkola
 • Zorganizowane cyklu spotkań w przedszkolu:
 • Spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola, przyszłym nauczycielem wychowawcą ich dzieci
 • Spotkania nauczyciela z dziećmi i ich rodzicami (minimum 2 spotkania).

Program Wychowawczy – który uczy porozumiewać się w grupie , zgodnie funkcjonować w zabawie , dzieci odwołują się do kodeksów zachowań i wartości moralnych, znają prawa dziecka. Ustalone zasady i normy postępowania, regulaminy bezpieczeństwa stosują w kontaktach indywidualnych w zabawach zespołowych

Kubusiowi przyjaciele natury – organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla środowiska. Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców , i nauczycieli. , wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury, uczenie dzieci kreatywnego myślenia , samodzielności i podejmowania inicjatyw.

Czyste powietrze wokół nas – kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców

Mamo, tato wolę wodę – kampania propagująca zdrowy tryb życia skierowana do dzieci i ich rodziców

Aquafresh – kampania propagująca zdrowy tryb życia, utrzymanie czystości jamy ustnej

Ponadto korzystamy z autorskich programów naszych nauczycieli:

Bezpieczny Przedszkolak

Jestem Polakiem -jestem Europejczykiem

Zabawa w teatr

Bajki, które leczą

oraz programów do indywidualnej pracy z dziećmi:

Program terapii pedagogicznej dla dzieci 6-letnich

Zdolny przedszkolak – program stymulujący rozwój dziecka zdolnego w wieku przedszkolnym.

Program edukacji ekologicznej „Segregacja to jest rewelacja”

Program edukacji teatralnej „Zabawa w teatr”

Program edukacji czytelniczej ,, Książka – przyjacielem dziecka”

Program zdrowotny ,,Zdrowie na medal”

Program ,,Przedszkolak w świecie wartości”

Projekt edukacyjny ,,Kolorowe dni w Przedszkolu”

Projekt edukacyjny ,,Kolorowy dzień warzyw i owoców”

Program ,,Matematyka dla malucha i starszaka”

Projekt edukacyjny ,,Zdrowie na talerzu”

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych. Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

 • modyfikacji realizowanych programów,
 • planowania miesięcznego,
 • indywidualnego wspomagania dzieci.

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie. Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

 

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • współtworzą wraz z rodzicami Teatr Rodzica „Paluszek”
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

W przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami.

 

Realizacja zadań ma następujące formy:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • strona internetowa placówki,
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH  ICH DZIECI

Przekazywanie rodzicom informacji o postępach edukacyjnych odbywa się w następujący sposób:

 1. Zebranie dla rodziców ( wrzesień):

– omówienie celu diagnozy i obserwowanych obszarów rozwojowych,

– zaprezentowanie narzędzi diagnostycznych.