Nasze przedszkole uczestnikiem projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

18 października 2021

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych zaprosił nasze przedszkole do współpracy w grancie: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej. Grant ten trwa od 01.07.2021r. do 30.06.2023r. Jego celem głównym jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi. Współpraca i komunikacja zespołu SCWEW z przedszkolami i szkołami polegać będzie na:

  • pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów;
  • doborze efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych;
  • pomocy w opracowaniu i realizowaniu programu wczesnego wspomagania rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka;
  • ocenie potrzeby i dobory spersonalizowanego sprzętu, urządzenia lub pomocy dydaktycznych, przygotowania zintegrowanej oferty szkoleniowej;
  • prowadzeniu lekcji otwartych, obserwacji wspierających, spotkań dla Rad Pedagogicznych, konsultacji eksperckich, działań dydaktyczno – szkoleniowych, konsultacji dla rodziców w zakresie wsparcia i pracy oraz przeprowadzeniu konferencji.