Konferencja „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”

31 października 2022

W dniach 12−13 lipca 2022 r. odbyła się konferencja o charakterze międzynarodowym ,,Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”, zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Honorowymi gośćmi byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki: pani Marzena Machałek − Sekretarz Stanu MEiN, pani Elżbieta Neroj − Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej oraz pan Paweł Wdówik − Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Zaproszeni zostali również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i organów założycielskich z terenów, na których działają SCWEW. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatu Skarżyskiego: członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego pani Katarzyna Bilska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym pani Renata Pacek. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej reprezentował Lider SCWEW oraz dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych pan Marcin Kruk oraz pan Paweł Garbuzik – kierownik Ośrodka Testów i Wsparcia przy ZPEW. Wśród uczestników konferencji obecni byli także nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek specjalnych oraz ogólnodostępnych, reprezentanci podmiotów współpracujących ze Specjalistycznymi Centrami − z poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli. Podczas spotkania podkreślono ogromne znaczenie inkluzji dla wszystkich uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapewnienie im optymalnych warunków, umożliwiających rozwój na miarę możliwości w szkołach i placówkach, do których uczęszczają. Przedstawiono propozycje etapów wdrażania nowych rozwiązań, omówiono projekt utworzenia krajowego systemu wsparcia dzieci i rodzin oraz nową rolę placówek specjalnych, związaną z wykorzystaniem potencjału zatrudnionych w nich specjalistów. Podkreślono ważność wspólnego poszukiwania nowych dróg współpracy między szkołami specjalnymi i ogólnodostępnymi. Omówiono również rolę współpracy międzyresortowej oraz znaczenie strategii współpracy specjalistów i nauczycieli na rzecz inkluzji. Zaakcentowano kluczową rolę nauczycieli w podnoszeniu jakości systemu wsparcia uczniów. Przedstawiono różne modele współpracy nauczycieli przedmiotu oraz nauczycieli współorganizujących edukację uczniów z niepełnosprawnościami na przykładzie wybranych krajów. Odbyły się także panele dyskusyjne, do których zostali zaproszeni przedstawiciele SCWEW, przedszkoli, szkół ogólnodostępnych, JST, Zespołu Projektowego SCWEW, interesariuszy oraz różnych środowisk oświatowych. W panelu I dyskusja toczyła się wokół ,,Szans i wyzwań współpracy szkół specjalnych i ogólnodostępnych − z perspektywy szkół specjalnych.” Natomiast w II panelu zaprezentowano perspektywę szkół ogólnodostępnych w tym temacie. Konferencja przebiegała w atmosferze sprzyjającej wymianie doświadczeń, refleksji oraz zainspirowała uczestników do podejmowania nowych działań − wyzwań w obszarze edukacji włączającej.