Konsultacje indywidualne Liderem SCWEW ze specjalistami

4 kwietnia 2023

W VII etapie projektu pilotażowego odbyły się konsultacje indywidualne Lidera SCWEW Marcina Kruka ze specjalistami zatrudnionymi w ramach grantu. Rolą specjalistów realizujących zadania SCWEW jest wspomaganie kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz rodziców w organizacji procesu kształcenia dzieci/uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej odpowiednio do ich potrzeb i możliwości na każdym etapie edukacyjnym. Do zadań specjalistów należy przede wszystkim wspieranie nauczycieli przedszkola/szkoły ogólnodostępnej w pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami. Podczas konsultacji Lider SCWEW omawiał prowadzone przez specjalistów modelowe zajęcia, demonstrowane techniki i metody odpowiednie do pracy indywidualnej oraz w grupie zróżnicowanej, udzielane konsultacje indywidualne i grupowe dla pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych. Specjaliści wspierają także nauczycieli w zakresie właściwego doboru podręczników, przygotowania programów i adaptacji materiałów odpowiednich do potrzeb dzieci/uczniów, doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu oraz wykorzystania pomocy dydaktycznych w zróżnicowanej grupie/klasie.