Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci

4 kwietnia 2023

Działania w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty to także wsparcie specjalistyczne dedykowane rodzicom. W dobie współczesnych technologii, cyberprzemocy czy gorszemu samopoczuciu dzieci towarzyszy także lęk, strach, samotność. Rodzice dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi mają zapewnioną pomoc w postaci konsultacji specjalistycznych, podczas których specjaliści SCWEW w Skarżysku – Kamiennej udzielają porad, wskazówek oraz wsparcia w każdym zgłaszanym obszarze. Ogólnopolskie badanie naukowe zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka dotyczące jakości życia dzieci i młodzieży wykazało znaczne rozbieżności w ocenach kondycji psychicznej między młodym pokoleniem a ich opiekunami. Wraz z dorastaniem samopoczucie psychiczne dzieci i nastolatków znacząco spada. Pomoc oferowana przez SCWEW ma za zadanie uświadomić rodzicom jak ważne jest wczesne wykrycie u dzieci problemów, z którymi się borykają na co dzień. Istotne jest także rozwijanie kompetencji komunikacyjnych rodziców, szczególnie w odniesieniu do starszych dzieci, co było jednym z głównych zagadnień poruszanych podczas konsultacji.