Obserwacje wspierające/ superwizje koleżeńskie

4 kwietnia 2023

W VII etapie projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, odbyły się obserwacje wspierające/ superwizje koleżeńskie dla przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Superwizja koleżeńska to proces, w którym praktycy pomagają sobie wzajemnie, czerpiąc wiedzę ze swoich umiejętności zawodowych w celu skutecznego i profesjonalnego doskonalenia warsztatu zawodowego. Podobną rolę pełnią obserwacje. Dzielenie się spostrzeżeniami, doświadczeniem i informacjami zwrotnymi wzmocni kompetencje nauczycieli. Możliwość obserwowania lekcji i jej wspólne omówienie to jedno z najbardziej rozwojowych doświadczeń nauczyciela, zarówno dla osoby prowadzącej, jak i obserwatorów.