Prezentacja działań SCWEW i OWiT Skarżysko – Kamienna podczas wizyty studyjnej pn. ,,V Europejski Parlament Wiejski”

31 października 2022

13 września 2022 roku przedstawiciele Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej oraz Ośrodka Testów i Wsparcia przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej na zaproszenie Stowarzyszenia ,,Lipowa Polana” oraz LGD „Razem na Piaskowcu” gościli w Lipowym Polu Plebańskim podczas trwającej tam wizyty studyjnej przedstawicieli z całej Europy. Był to jeden z elementów ogromnego przedsięwzięcia, jakim był ,,V Europejski Parlament Wiejski”. Uczestnicy odwiedzali miejsca, w których są realizowane projekty grantowe w ramach środków unijnych. Podczas wizyty zaprezentowano także działania realizowane w ramach projektu pilotażowego SCWEW. Celem było doprowadzenie do wzrostu wiedzy dotyczącej przedsięwzięcia, wdrożenie i upowszechnienie idei edukacji włączającej oraz budowanie dla niej przyjaznego środowiska. Wśród uczestników wizyty gościli przedstawiciele m.in. Węgier, Estonii, Słowacji, Irlandii, Hiszpanii, Turcji, Finlandii, Armenii, Portugalii, Finlandii. Podczas spotkania poruszono najważniejsze zagadnienia edukacji włączającej, która stanowi sposób organizacji edukacji uwzględniający różnorodność uczniów wynikającą z niepełnosprawności. U założeń systemu leży odejście od postrzegania niepełnosprawności jako problemu, bariery i podjęcie działań w kierunku umożliwienia uczniowi dotkniętemu niepełnosprawnością funkcjonowanie w sposób możliwie najbardziej dopasowany do jego potrzeb. Działania realizowane w ramach projektu upowszechniali oraz promowali również uczniowie z Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, który pełni rolę SCWEW.