Spotkania zespołu SCWEW

4 kwietnia 2023

Etap VII projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty to również spotkania zespołu SCWEW w Skarżysku – Kamiennej. Tematem przewodnim było omówienie badań monitorujących pracę SCWEW zgodnie z wytycznymi ORE. Kadra SCWEW udzielała na bieżąco wsparcia w obszarze działań i upowszechnieniu informacji w środowisku przedszkoli/szkół objętych wsparciem SCWEW. Kolejnym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania było zrealizowanie działania związanego z opracowaniem publikacji podsumowującej pracę SCWEW w Skarżysku – Kamiennej. Lider SCWEW poddał analizie pomysły zespołu dotyczące wydania publikacji. Ponadto dyskutowano o dotychczas udzielonym wsparciu w poszczególnych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych biorących udział w projekcie pilotażowym.