Spotkanie zespołu SCWEW

31 października 2022

W ramach projektu grantowego pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, odbyło się spotkanie zespołu SCWEW: ekspertów oraz koordynatorów z Liderem Marcinem Krukiem. Tematem przewodnim spotkania w siedzibie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej było podsumowanie działań zrealizowanych w poprzednich etapach projektu m.in.- uruchomienie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego,- zorganizowanie konferencji otwierającej dla społeczności lokalnej, – przeprowadzenie kampanii społecznej wspierającej rozwój społeczności lokalnej,- utworzenie sieci współpracy i samokształcenia, – upowszechnianie informacji o projekcie oraz idei edukacji włączającej,- przeprowadzenie konsultacji z pracownikami oraz dyrektorami wspieranych przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, rad szkoleniowych, obserwacji wspierających/ superwizji koleżeńskich, zajęć modelowych, działań doradczo – szkoleniowych, – objęcie wsparciem uczniów i ich rodziców, prowadząc szereg warsztatów o tematyce zgodnej z potrzebami szkół. Zrealizowane dotychczas działaniach potwierdzają, że edukacja włączająca niesie ze sobą potrzebę fundamentalnych zmian dla zwiększenia szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się, poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału tak, aby w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości.