Spotkanie zespołu SCWEW

4 kwietnia 2023

Podczas spotkania zespołu SCWEW w etapie VII projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty zespół omówił szczegółowo działania, które realizowane są w poszczególnych przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Zespół SCWEW przeanalizował dotychczas udzieloną pomoc. Koordynatorzy podzielili się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami z dotychczasowych działań realizowanych w placówkach objętych wsparciem SCWEW. Lider SCWEW przedstawił i uszczegółowił działania realizowane w etapie VII projektu pilotażowego:Działanie 1:Przeprowadzenie obserwacji wspierających/superwizji koleżeńskich. Działanie 2:Konsultacje indywidualne dla dyrektorów i koordynatorów. Działanie 3:Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli. Działanie 4:Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Działanie 5:Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników. Działanie 6: Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci.