Spotkanie zespołu SCWEW

8 czerwca 2022

15 grudnia 2021 roku w siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie Lidera, ekspertów oraz koordynatorów edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Spotkanie dotyczyło analizy terminarza zajęć specjalistycznych, spotkań specjalistów oraz konsultacji dedykowanych dla rodziców. Zorganizowanie zajęć specjalistycznych jest wynikiem potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW, które zostały przydzielone zgodnie z przeprowadzoną diagnozą pogłębioną w szkołach ogólnodostępnych. Lider SCWEW przedstawił ogólną analizę wyników diagnozy pogłębionej i zakres wsparcia poszczególnych przedszkoli/ szkół objętych wsparciem SCWEW, na podstawie których dobrany został sprzęt specjalistyczny.Zespół SCWEW zaopiniował pozytywnie zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby placówek. W dalszej części spotkania poruszone zostały tematy związane z realizacją zadań SCWEW oraz efektami podjętych działań w poszczególnych przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW.