REGULAMIN KONKURSU NA HYMN PRZEDSZKOLA

13 października 2021

CELE KONKURSU:

– Wyłonienie najlepszego tekstu hymnu integrującego społeczność przedszkola
– Rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej
– Uświetnianie uroczystości przedszkolnych

ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym.

ZASADY KONKURSU:

W ramach konkursu należy stworzyć propozycje słów i melodii utworu, który ma stać się hymnem przedszkolnym. Melodia może być kompozycją własną lub zapożyczoną z melodii popularnych nieznanego autorstwa. Projekt hymnu powinien być prosty i łatwy do zapamiętania, tekst rymowany w formie wiersza, zawierający maksymalnie dwie zwrotki i refren. Hymn zamieszczony zostanie na stronie internetowej placówki  i będzie odtwarzany na uroczystościach przedszkolnych.

UCZESTNICY:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci (wraz z ich rodzicami, opiekunami)         

z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym.

OCENA I NAGRODY:

– Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:

Projekty należy składać opatrzone hasłem: „Konkurs na hymn przedszkola” w kopercie bezpośrednio w siedzibie Organizatora Konkursu lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: przedszkole.sk@interia.pl do dnia 17.06.2022r.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpipodczas zakończenia roku szkolnego.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, grupa) zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego nazwy.