REGULAMIN KONKURSU NA KOSZYCZEK WIELKANOCNY

10 marca 2021

  1. Cele konkursu:

– promocja i kultywowanie tradycji przygotowywania koszyczka wielkanocnego,

– rozbudzanie kreatywności,,

– zacieśnienie więzi rodzinnych.

  1. Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich  dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym.

  1. Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym.

  1. Czas trwania konkursu:

Ogłoszenie konkursu: 09.03.2021r.

Prace należy składać do 26.03.2021r.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 30.03.2021r.

  1. Zasady konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do naszego przedszkola. Zadaniem uczestników jest  przygotowanie pracy przestrzennej „Koszyczka Wielkanocnego”.
Komisja dokona oceny wyglądu i estetyki wykonywania przestrzennej pracy Koszyczka Wielkanocnego oraz wkład własny dziecka w wykonanie pracy.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, grupa) zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego nazwy.