REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIĄTECZNA CHOINKA”

9 grudnia 2020

 

Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym

Cele konkursu:

– wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

–   pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia

–   rozbudzanie kreatywności.

Warunki uczestnictwa:

–  konkurs adresowany jest do dzieci oraz rodziców z naszego przedszkola

– technika: dowolna (np. malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, forma przestrzenna).

– każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwa grupy.

Termin dostarczenia prac upływa z dniem 21.12.2020r. (poniedziałek)

Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia organizatora na podstawie następujących kryteriów:

– zgodność pracy z tematyką

– inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki

– ogólne wrażenia estetyczne

– samodzielność wykonywania pracy przez dziecko

Nagrody i dyplomy przyzna komisja konkursowa powołana przez organizatorki konkursu. 

Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

 

Prosimy uczestników konkursu o wypełnienie zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia konkursu.

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w konkursie „Świąteczna choinka” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

                                                ………………………………………………………………………

                                          data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica)

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie                                       i rozpowszechnianie nadesłanej pracy:

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………*

w konkursie plastycznym organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym na wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności przedszkola

                           ………………………………………………………………………………………………..

                                 data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy

 

*   imię i nazwisko autora pracy