Regulamin konkursu Zimowe zabawy na śniegu

15 lutego 2021

Regulamin konkursu

 „Zimowe zabawy na śniegu

  1. Cele konkursu:

    – Integracja środowiska rodzinnego z placówką przedszkolną.

    – Promowanie zdrowego stylu życia.

    – Rozbudzanie motywacji do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.

  1. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym.

  1. Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Dyrektor i Grono Pedagogiczne Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym.

  1. Okres trwania konkursu:

         – Ogłoszenie konkursu: 25.01.2021r.

         – Zakończenie konkursu: 10.03.2021r.

         – Ogłoszenie wyników: 15.03.2021r.

  1. Zasady konkursu:

W ramach konkursu należy przygotować foto-album (do 30 zdjęć) lub prezentację multimedialną (do 20 minut), które będą przedstawiały różnorodne formy aktywnego spędzania przez dzieci czasu na świeżym powietrzu podczas zimy. Prace powinny obrazować bezpieczne i sprzyjające zdrowiu aktywności ruchowe, zabawy podejmowane przez przedszkolaków.

  1. Nagrody:

Laureaci otrzymają nagrody niespodzianki, a pozostali  uczestnicy dyplomy.

* Prawa autorskie

  1. Uczestnik wykonanej pracy na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych prac na wszystkie pola eksploatacji znanych polskiemu prawu od daty dostarczenia pracy. Dotyczy to szczególnie:
  2. a) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych prac w dowolnej formie,
  3. b) wprowadzania prac w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet),
  4. c) używania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora i jego Partnerów, drukowanych i elektronicznych (internetowych).