Działania szkoleniowo – doradcze w przedszkolach/ szkołach objętych wsparciem SCWEW

4 kwietnia 2023

Zgodnie z zaplanowanymi zadaniami SCWEW odbyły się spotkania doradczo-szkoleniowe dla nauczycieli na temat trudnych zachowań uczniów ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. Uczestnicy warsztatów w poszczególnych szkołach mogli dowiedzieć się jak funkcjonują osoby z ASD oraz jakie mogą być przyczyny niepokojących, trudnych zachowań, z którymi spotykają się na co dzień. Istotnym punktem spotkań było przekazanie wiedzy jak zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom i pracownikom szkoły oraz jakie procedury mogą być pomocne w tego typu niespodziewanych, nagłych sytuacjach. Po dokładnej analizie potrzeb w zakresie pomocy doradczo – szkoleniowej, która ma na celu podnoszenie kompetencji pracowników szkół podjęto decyzję o konieczności wzbogacenia kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pozyskiwania informacji o uczniach z różnymi dysfunkcjami. Podczas szkoleń poruszono następujące kwestie:– różnicowanie dokumentów, na podstawie których szkoła podejmuje działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego;– analiza trudności zgłaszanych przez nauczycieli szkoły w zakresie rozumienia zapisów w opiniach z poradni psychologiczno – pedagogicznych;– uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – porządkowanie i analiza pojęć. Ponadto poruszono kwestię edukacji włączającej jako innowacyjnego podejścia do procesu kształcenia i wychowania, której celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się oraz dążenie do zapewnienia im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału oraz pełnego włączenia w życie społeczne.